สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล
ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
     โทร. 02-590-5857  email : recruit@pea.co.th
ส่งเอกสารได้ถึงวันที่  19 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ :ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สนใจสามารถสมัครในตำแหน่ง และเขตพื้นที่ปฏิบติงานต่างๆ ที่กำหนด ผ่านระบบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ https://pea.job.thai.com หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน"
4. คำถาม :เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ :  ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 มีนาคม 2560   เวลาทำการทางธนาคาร สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 270 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท
การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว (ค่าธรรมเนียมฯ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
6. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ :หลังจากได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ให้ผู้สมัครเข้าไปที่ เว็บไซต์ https://pea.job.thai.com ที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ ไม่เกินวันที่ 20 เมษายน 2560
7. คำถาม :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ เมื่อไร
คำตอบ : กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ ไม่เกินวันที่ 20 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์ โดยสถานที่ในการสอบคัดเลือก จะเป็นสถานศึกษาที่อยู่ภายในจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ หรือการไฟฟ้าในเขตนั้นๆ รวมทั้ง 13 แห่ง ยกเว้น การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 สถานที่สอบจะอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่    โทร. 02-590-5857  email : recruit@pea.co.th
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.